THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

בא אלי ואראה שיהיה לך הכל בשמחה


כל העולם יעסקו בספרי רבנו!

רק אנחנו צריכים לשים ליבנו להכניס כל חיותנו על זה.

כל אחד שיש לו איזה כסף – רק על זה, להדפיס ספרי רבנו!

אנחנו צריכים למסור כל נפשנו וזרענו על זה, להדפיס ולהדפיס דברי רבנו בעולם. למלא כל הבתים, כל הסביבה, כל מקום על ספרי רבנו. אז יהיה הגאולה השלמה!

שיהיה לכל ילד, לכל ילדה ספרי רבנו, אז יהייה עולם אחר לגמרי, עולם חדש.

אנחנו נראה עכשו מה שלא היה בכל הדורות. לא היה אור כזה!

זה יביא לנו אור כזה שלא היה מעולם"…

 

"אני לא משתמש עם הכסף שאני מקבל מהממשלה.

הוא כולו על הדפוס של ספרי רבנו. אני לא מקבל מזה כלום!

כל הכסף שאני מקבל מהביטוח לאומי, כולו מוקדש לדפוס על ספרי רבנו".

 

"לא נוכל לחיות ולא לאכל!

איך אנחנו יכולים לנוח ולישן בצער ובצרות כאלה של עם ישראל ?